Sny a jejich význam

Snění je přirozenou součástí života a výklad snů provází lidstvo od nepaměti, skutečně. Vídeňský profesor, psychoanalytik s českými kořeny, Sigmund Freud, nebyl zdaleka prvním snovým odborníkem a badatelem, který výklad snů používal. Byl ale v 19.stol. po 400stech letech teprve druhým odborníkem, v dějinách po Kristu, který s touto vědou uspěl. V době renesance používal snové symboly za stavu alfa-mysli Michel de Nostredame, jinak nám dobře známý Nostradamus. Byť každý z nich používal jinou techniku a i jiný stav mysli, oba se tohoto obsáhlého vědního oboru dotkli přesně. Kdyby se pánové potkali z očí do očí, ve stejné době, stali by se z nich oponenti. To proto, že oba měli pravdu, ale pracovali s jinou částí mozku, na jiných vlnových délkách. A hlavně znovuobjevovali dávno zapomenutý obor lidského bytí.


Historicky zpět bylo vyškolených odborníků a praktikantů na sny mnoho, protože tato věda byla součástí běžného života našich předků. Když to vezmeme posloupně, k době okolo roku 0, tak se největší odborníci nacházeli v Delfách, ve starobylém Řecku, doba antiky. Tehdy, a i ještě hlouběji do minulosti, šlo o kněžské studium vybraných jednotlivců, kteří pracovali pod pseudonymem. V době antiky se vybíraly ženy a jejich titul zněl- Pýthie.


Ještě př.n.l. a před řeckou dobou se po dobu 10.000.let zasvěcovali kněží tajného učení v Africe. Zejména v Egyptě a dříve už v oblasti Atlasu- dnešního Maroka. Opět šlo o učence, psychology, astronomy a astrology a lékaře, kteří taktéž ovládali řeč snů a výkladem sloužili lidem. V době faraónské cca 4.000 let- srpen 30 př.n.l. se jmenovali Amonovi kněží. Zde byli do nejvyššího postu vybíráni pro změnu pouze muži, kněžky byly něco jako zdravotní sestry, pomocná síla. Na post nejvyššího zasvěcence jim byl přístup zakázán.


Předtím, v době mezolitu, se jim na stejném místě říkalo Osiridovi kněží. To bylo v době cca 11.000 př.n.l. až do doby faraonů. Ale pánové nebyli už tak anonymní jako v době antiky, a tak se nám zachovaly jména těch nejšikovnějších ve své době. Hermes Trismegistos, Thovt, Imhotep. Poslední jméno Imhotep se pak zopakovalo i v době faraonů, kdy zasvěcenec a vezír faraona Džosera, přijmul nové jméno po studiích, původní se nezachovalo. Zanechal ale po sobě odkaz viditelný v podobě Sakkarského komplexu, , kousek od dnešní Káhiry- Cairo, který vystavěl pro faraona a používal nejen k léčbě.

Když půjdeme ještě hlouběji do minulosti, před poslední čtvrtou potopou lidstva, se těmto vzdělancům říkalo Služebníci boha Ra. Nejvyšší kněz vždy po finálním zasvěcení na svatý post přijal titul a jméno v jednom - Ra-amon, rodné jméno už nepoužíval. To bylo v době Atlantidy, 850.000 př.n.l- 11.500 př.n.l. Taková tedy byla historie odborníků na psychiku a sny.

Sny nejsou odděleny od tužeb jedince, paměti těla a duše, a zažité reality! Proto je tak obtížné rozkódování snu bez znalostí psyché člověka, jeho minulosti, rodinných vazeb, přání a zažívané reality - co se stalo dnes, anebo dříve. Paměť vědomá - co pamatujeme ze současného života, i podvědomá paměť duše jednoduše ve snu splývají. A aby toho nebylo málo, u některých jedinců se k tomu namotá PREKOGNICE. Prekognice je sen o dějích budoucích, lidově se jí říká prorocké sny. Prekognice měl i Nostradamus, a popsal je přesně v takových obrazech, jaké viděl. A věřte tomu, že spoustě obrazů sám neporozuměl. Pouze je předal ve verši a jsou pochopitelné lidem dnešní doby teprve zpětně. Kromě trénovaných šamanů a vyvolených zasvěcenců, jsou prekognice výjimkou a to ještě neřízenou. Týkají se jedinců s psychickou poruchou mozku při vysokém IQ, tedy v žádném případě ne s retardací. A dále se objevuje výjimečně u malého počtu žen ve vysokém stadiu těhotenství, a pokud nejde o varování před osobní / velmi vzácně obecnou/ katastrofou, jde povětšinou jen o vize porodu anebo pohlaví dítěte. Dospělé dítě, a děje kolem něj, ani matky v prekognici nevidí. A proto je tak těžké porozumět snům a je třeba sen konzultovat a pitvat, protože žijící mozek pospojuje jak memory- paměťový úsek, tak vše viděné pouhým zrakem, a dokonce i jen chtěné- vysněné obrazy snící osobou. A znalec tyto spojené části umí selektovat a vysvětlit případný odkaz.


Sny se dají řadit podle druhů a jak už jsme pochopili, často se typy snů smíchají. Ale pro pořádek. Základní dělení snů je tento:

 

  • Prekognice- sny o dějích budoucích. Pravdivé.

  • Reinkarnační- sny z paměti duše z minulých životů. Pravdivé.

  • Traumatické-sny s opakujícím se prožitkem strachu z něčeho. Útěk ve snu před nebezpečím, které cítíme, ale nevidíme. Anebo sem patří i opakovaný reálný strach z nadcházející stresové situace / porod, operace aj./, popř. i znovupromítající se obrazy z prožitého životního traumatu - rozvod, nehoda, úraz aj. Do této skupiny patří pochopitelně i úzkostné sny / zkouškové období, doba před změnou- bydlení, vztah , práce../. Nepravdivé, zavádějící.

  • Paměťové- opakovaně se vám ve snu odehrává situace nedávno odžitá. Výjimečně se vrací starý „film“ ze života, ale tady už se sen pojí s traumatickým.

  • Lucidní- nejde o sen, ale prožitek duše, která si vycestovala z těla, když spalo. Zde jde o neznámé prožitky a místa, která vypadají velkolepě. Jako obrovské skály s nádhernými vodopády, vesmírný let, nádherné zahrady plné barev aj. Není-li lucidní sen řízen trénovaným mozkem jedince, často se potká po příjemném prožitku ve snu se stresem, který vyústí probuzením těla. Po tomto cestovatelském snění bezprostředně po návratu do těla a probuzení jasně nahmatáme zvýšený tep. Srdce tluče tak, že jej cítíme a dokonce i slyšíme, spánky vedle očí tepou se srdcem / někdy vyskočí i žilky/. Často se připojí i studený pot. Pokud se okamžitě podíváme do zrcadla ještě vleže- uvidíme svůj obličej jako velmi bledý až bílý. Postavením na nohy se rozproudí krevní a lymfatický systém těla a zesinalá barva zmizí velmi rychle. Lucidní sny jsou nejméně probádanými a tak i zůstanou. Protože tady nejde o sen, ale realitu, kterou zažívá nesmrtelná duše. Mozek konkrétního těla- hmoty, která je v současné době udržitelná asi tak 100let, pouze čeká na návrat „řidiče“- duše. Tyto sny nás propojují s našimi zesnulými. A právě takto je jedině možné se potkat s nebožtíky, respektive dušemi našich blízkých. Pochopitelně žijícími, ale bez těla. Ve snu se ale zjeví v podobě nám známé.

 

Duše, jak nazýváme naše já a podstatu, je totiž věčná. Je stvořena a neumí zemřít. Jste-li, jste. Jsme a to bez konce. No, není to príma? Otázka tedy není- kdy to skončí?, ale jestli to vůbec začne. Myšleno život duše. Protože když už to začalo a my jsme a čteme tyto řádky, nejde o to kdy a ani jakým způsobem přijde konec. Protože odpověď je nikdy. Aneb jak praví klasik, vypadá to beznadějně? Dopadlo to špatně? Tak to ještě není konec, ten je totiž vždycky dobrý. Proč? Protože vše pokračuje a vše se vyvíjí. Radost? Jistě! Smrt je pouhým přechodem, transformací energie. A ta je věčná. Složité je pro dušinku daleko víc popárování se s hmotou. Ale to si povíme jindy a vrátíme se teď do těla a mozku a dáme si lekci z EEG.


EEG, zkráceně elektroencefalograf. Objevitel elektrických impulsů v mozku v 19ém století, pan Ríša Caton, pomohl novodobému lékařství a vlastně znovuobjevil znalosti zasvěcenců starých civilizací. Konkrétně naposledy zmíněný Imhotep vezír, lékař a inženýr faraona Džosera, co postavil komplex v Sakkaře a onu elektriku EEG používal účelně nejen k léčení.


V podstatě jde o stroj- prostředek, který umí zapsat průchod energie lidským mozkem. Energie, která se chová jako žárovka, co se rozsvítí, když se připojí do správné zásuvky. V případě mozku, jde o nervové synapse, takovou malou elektrárnu mozku a lidského těla. Měření spojitosti výkonu napětí v daném čase, jednoduše řečeno. Na výkon elektriky už dávno známe pojem HERZ, zkráceně Hz. Příkon vašeho topení, nebo ohřívače vody. Mozek disponuje stejnou jednotkou. No, pravda, vodu si silou myšlenky dnes neohřejeme. Ale víte, že jsme to kdysi uměli? Naprosto jednoduše, silou myšlenky? Zacházím daleko v čase. Vraťme se tedy k znovuobjeveným fyzikálním jevům a pravidlům hmotného světa.


Díky měření EEG známe vlny mozkové činnosti ve snění či bdění, a to v rozmezí od 1 do 40 Hz a předpokladatelně dále do 100 Hz. Tak jako u druhů snů se teď připojíme do různých rozpětí elektriky- energie. V podstatě víme o 4řech druzích rozpětí. Třem rozumíme a nějak používáme a čtvrtá gama je rovnicí neznámou. Ale začněme od startu.


-Vlna Beta- 14- max.40 Hz - standardní stav, žiju, myslím, chápu čas a reaguju vědomě. Tedy nespím, nesním, hodnotím 5i základními smysly /čich, hmat, sluch, vidění, chuť/. Zlobím se, raduju se, vyhodnocuji situace vědomě. Automat. A pokud mi jeden ze smyslů chybí, mozek si poradí a zbystří jeden ze zbývajících čtyř.


- Vlna Alfa- 8- 13 Hz- stav upadání do spánku, lehká letargie, žádné hodnocení, žádný stres, mozková činnost sice jede na plné obrátky, ale málokdy vede k řešení. Nicméně často vymyslíme, co v plném vědomí na vlně Beta následně uskutečníme. Zítra nebo jindy. Tato vlna má ještě mezistav v hraničním pásmu 7-8 Hz zvaný Theta.


- Vlna Theta- 7-8 Hz a rychlé spadnutí na 4 Hz – stav před probuzením nad ránem, krátce po Alfě. Nespolupracuje před usnutím a před Alfou! Jde o samoléčící stav těla, psychika je vypnutá. Obnovuje se tělo a hmota.


- Vlna Delta- 4-1 Hz- je to stav hlubokého spánku, až bezvědomí, nejhlubší odpočinek hmoty, svaly povolí. Tělo nespolupracuje a toto je čas lucidních snů.


- Vlna Gamma- 25-40-100Hz, rozsah nezměřitelný. Vědou nevysvětlitelný stav. Kněží samozřejmě vědí. Je to stav, kdy komunikují se svými duchovními poradci, nahlížejí do vesmírné kroniky Akkáša a dostávají další úkoly. Tohoto stavu lze dosáhnout pouze plnou ztrátou vědomí a to v časově velmi krátkém okamžiku. Buď ztratíte vědomí pádem na hlavu, či havárií, anebo nejčastěji narkóza. Rychleji se do tohoto stavu ze žijícího těla dostat nelze.

Teď už chápeme složitosti snů, i jejich podklady pro výklady. Před objasněním nejčastějších symbolů, pokud jde o vzkaz z našeho podvědomí do blížící se reality, ještě zmíním dvě specifika.

 

Létací sny-

jde buď o únik z reality – těžké životní období. Stav Alfa, kdy ve snu létáme za pomocí strojů nebo věcí, které běžně v životě používáme. Z praxe znám plastové flašky, talíře , podšálky, konvice , auta , kola, koloběžky, vidle-asi něco jako koště a jiné…… Zde jde o strachy a je třeba řešit stávající situaci, před kterou jedinec utíká.


Anebo jde o lucidní sen, nepotřebujete „prostředek“, ani křídla…letíte s pouhým rozběhem a skok! Tady je to složitější, protože neřídí terapeut, ale duše sama. Většinou ale po návratu z „ výletu“, človíček už nehledá řešení, ale jen potvrzení toho, co si myslí, že ví. Anebo má udělat.

 

Barevné sny-


Tady je to velmi jednoduché a jde pouze o omezenost těla. Duše sama je barevná a spektrum barev je přirozeností. Lidské oko neumí ani rozeznat takové rozlišení barev jako duše. Černobílé sny jsou tedy pouze nechtěnou „atrakcí“ mozku. Povětšinou v černobílém snu jde pouze o přizpůsobení se „majiteli mozku“.

Typy snů už chápeme, tak je vhod vysvětlit si symboly, tedy alespoň fragment z nich. Základní symbolika snů je „freudovská“, a díky častým složitým rodinným vazbám, i funkční. V uvozovkách proto, že se vší úctou k jeho potenciálu a odkazu budoucím generacím, nezvládl svůj vztah s matkou. Což omezilo jeho následný vývoj a posilovalo sexistické teorie. Každopádně popsal výtečně zásadní obrazce spojené s egem člověka ve spojitosti s jeho dětstvím a přáními v životě, jako snové úniky z reality - promítání úzkostí do snu. Výtečně tedy nastudoval, rozuměl a popsal druhy snů, které jsem vám popsala jako traumatické.

Tedy, jsme-li ve snu v domě, jakémkoli, dům znázorňuje nás.


-DůM- je naše fyzická schránka. Jinak vypadá zvenčí a jinak uvnitř. Fasáda a typ domu znázorňuje nás, jak nás vidí okolí. Vnitřní vybavení je pak stav naší duše. Povětšinou se pohled zvenčí liší od vnitřku. Krásný dům se často ve snu mění v labyrint schodů a neudržovaný objekt. A zřícenina po obávaném vstupu nabízí rozsvícené sály a čistotu.


- DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK- jde o posun vpřed. Zde nejde o model auta, vlaku, busu ani letadla. Ze snového hlediska je důležité kdo stroj řídí. Vy? Ok, žádný strach, máte děje budoucí ve svých rukou. A přebíráte zodpovědnost. Průšvih je, pokud jste nerozhodní- řídící jednotka stroje se vám seká, anebo vás neposlouchá a nejde ji ovládat. Tady musíte čekat na řešení z okolí, sami ho nejste schopni. Popřípadě nemůžete do rozhodnutí životní situace zasáhnout vlastní aktivitou. Tehdy se ve snu vezete jako spolujezdec, nikoli jako řidič.


- POROD- pokud nejde o zápis uplynulého porodu v posledních měsících – paměťový sen, počítejte se změnami bydlení anebo v práci. Bez vlastní intervence. A to už je první častý symbol ve snu.


Symboly jsou obrazce ve snech. Ty symboly, které se opakují, bez ohledu na typ snění, jasně poukazují na změnu. Bez ohledu na typ snu. Stránka našeho časopisu není nekonečná, a tak nám připodobním pouze ty symboly, které nejčastěji ve své praxi s lidmi potkávám.


LIDÉ- mnoho lidí je vždy špatné znamení, pomluva. Bez obličeje anebo bez barev- pozor na nehody.


NAHOTA- neuspokojivý sexuální život a zlé svědomí / typický Freud/. Často ale jde o uspokojivý citový a sexuální život, ovšem mimo manželství. Bez řešení.


CESTY na LODI- NÁMOŘNÍK- životní zvraty, spory a hádky bez konečného výsledku a vyřešení.


KOSTEL- OLTÁŘ- SVATBA- pro svobodné příslib manželství. Pro lidi žijící ve vztahu a rozvedené
    -pohřeb. Pozor, smrt se netýká partnera, ale rodinné blízké osoby.


PES- poukazuje na instinktivní jednání, znamená ale hlavně blízkou osobu- přítele. Obavy anebo radosti pak přináší samotná povaha psa. Když je zlý, zuřivý a napadne nás, je třeba mít se na pozoru před útokem a nemilou situací, do které budeme vtaženi další osobou. Je-li pejsek milý a přítulný můžete se seznámit s milou osobou.


BÍLÉ KOULE- PERLY_ - pozor na trápení, nebude velké, ale vleklé. Unaví.


KAMARÁD /KA/- pozor na pomluvy, pokud se ve snu zjeví žijící kamarád, jde o problém. Mrtvý kamarád varuje před rozhodnutím, které není správné.


RYBA, RYBY- vždy jde o pozitivum, zejména v oblasti financí. Malé rybky- malé finance. Velká ryba- hojnost financí


ZUBY- vliv zámožných přátel, anebo obchodních partnerů. Tady je jedno specifikum, že vidět špatné či padající zuby u druhého, znamená hmotné ztráty. Vidět ale vlastní zuby padat, znamená zisk a peníze. Nejlépe padají-li vám zuby do vlastních dlaní.


SLON- znamení manželství, anebo se objeví noví ctitelé. Vždy ale poukazuje na soukromý život.


PRSTEN- problém, buď čekání na partnera z dálky, anebo zadaný partner. Trápení s osobou blízkou a neschopnost vyřešit partnerský trojúhelník.


STROM- KVĚTINA- uzdravení, když je snící pacientem . Jinak značí cesty a pohyb vedoucí k zisku a spokojenosti, zejména pokud šplháme po stromu anebo stonku.


SMRT- veskrze dobré znamení. Přicházející zásadní změny do našeho života a obrat k lepšímu.

 

Snových symbolů je mnoho, prostor omezený. Zakoupení snáře sice neuškodí, ale z mých terapeutických zkušeností, jedinci moc nepomůže. Proto jsem doporučila profesionální pomoc, i když doma snář máte. Proto jsem nám vysvětlila jak sny fungují, jak se dělí, jak se měří snění v aktivitách  mozku v jednotkách Hz a co to obnáší, i jaká byla historie. Teď už je na vás, kterému z odborníků se svěříte. Bezva v této moderní době je, že si můžeme vybrat, a klidně i měnit, dle vlastního úsudku. Tak přeji krásné snění plné pozitivních odkazů do vašeho budoucího života.

 

Lucie, linka č. 2

sny a jejich význam

Svět a láska

Dnešní svět je rozdělen na dvě poloviny. Jaké? Chladná a teplá energie. Což ta chladnější převládá. Přitom milovat a dát své srdce správnému partnerovi/partnerce je dar v každém století, v každé době. Je nádherné se ráno probudit vedle člověka, kterého milujete a on ve vás vidí kouzelnou vílu, která opravdu existuje. Kdy partneři k problémům přistupují ne v hádkách, ale v normální debatě. Láska je dar, velký dar a my jím pohrdáme a hrajeme si na lásku. Láska je obětování něčeho, co můžeme nabídnout i svému partnerovi i lidem v našem okolí. A strach je naším nepřítelem, stále se do sebe uzavíráme.

Přeji Vám všem, abyste našli správné partnery i své sny o lásce a štěstí.

Vaše Nina, linka 5.

Svet a laska

Čistění organismu od negativních energií.

Stále více lidí po celém světě se zajímá o meditování, stále více lidí touží najít klid, radost a žít zdravě. Stále častěji dostávám otázku, jak se zbavit negativních energií. Zde poskytuji takový malý návod, jak se negativních energií zbavit a jaká doporučení klientům při mé práci dávám.

Stav, který vznikl v důsledku nahromadění negativní energie, se někdy může projevovat bolestmi a dalšími nepříjemnými projevy.

Cvičení je možno provádět v sedě i vleže v jakoukoliv denní i noční dobu:
Uveďte se do klidu a polohy, která vám bude nejvíce vyhovovat a zavřete oči. Vizualizujte si svoje tělo od chodidel až k hlavě a svým vnitřním zrakem jej pozorujte, jak získává průsvitnou bělost. Podívejte se dolů na svá chodidla. Všimněte si tmavé negativní energie, která vychází z vašeho těla. Dobře si všímejte, kde se negativní energie na vašem těle nacházela. Představte si v chodidlech na každé noze ventilek-kohoutek, kterým můžete negativní energii  z vašeho těla vytlačit. Jakmile všechna špatná energie odejde, uzavřete ventily a otevřete oči.

 

Břemena, která vás tíží.

Určitě jste si všimli, že při koupeli či sprchování se cítíte odlehčenější. Špatná energie ve formě vzteku či agrese se hromadí v energetickém poli, auře, které obklopuje vaše tělo. Toto pole je tvořeno zejména energií, kterou vyzařujeme. Když se ponoříme do vody, naše aura se stáhne do našeho těla a veškerá energie se z ní vytratí.

Budeme provádět rychlé zbavení se negativní energie následovně:
Zavřete oči a vizualizujte si světelné paprsky. Představujte si, jak přijímáte světlo temenem hlavy. Nechte světlo proudit celým vaším tělem. Svým vnitřním zrakem pozorujte, jak světlo smývá tmavé, negativní nánosy-napětí. Nyní stéká temná energie směrem k chodidlům. Sledujte, jak tato energie chodidly odchází.

Přeji vám krásné dny s pozitivní energií.

Kartářka Alenka Apolenka, linka 8.

Cisteni organismu

Jak lze rozdělovat pojem láska?

KLASICKÁ LÁSKA

silný citový vztah mezi dvěma osobami, který je založený na vzájemné znalosti a důvěře. Jedná se prakticky o velmi pevné přátelství, které je většinou provázené sexuálním stykem. Opírá se o tři S: stesk, soucit, starost. Stesk po partnerovi v odloučení, soucit s jeho bolestí a starost, aby se mu něco nestalo.

 

ZAMILOVANOST

emoční stav vyznačující se touhou a závislostí na předmětu touhy, kdy člověk v nepřítomnosti druhého tíží stesk, někdy i žárlivost. Ve stavu zamilovanosti jedinec neustále přehlíží chyby a nedostatky druhého. Zamilovanost je považována za dočasnou fázi lásky.

 

PLATONICKÁ LÁSKA

vztah velmi podobný klasické lásce (i zamilovanosti), ale bez přítomnosti sexuality. Partneři spolu nemají pohlavní styk. V běžné řeči velmi často označováno jako láska neopětovaná (často pubertální věk).

 

MATEŘSKÁ LÁSKA

láska bez sexuálního podtextu vyznačující se pečováním o druhého a plněním jeho potřeb.

 

LÁSKA K IDOLU

častá v pubertálním věku. Jedná se prakticky o zbožňování určité osoby, např. veřejně známé osoby.

 

SEXUÁLNÍ LÁSKA

chtíč, závislost krátkodobého trvání.

 

ROMANTICKÁ LÁSKA

láska naivní, idealistická, pohádková. Hlavním cílem je trávit čas společně.

 

DĚTSKÁ LÁSKA

krátkodobá zamilovanost, stydlivost, nerozumné chování.

 

VÁŠNIVÁ LÁSKA

intenzivní, sexuální láska, krátkodobá.

 

Výše jmenované jsou pouze jedny z nejčastěji diskutovaných forem lásky. Známe i sebelásku, lásku k majetku, práci, náboženskou lásku, čistou lásku, lásku ke zvířatům...

Hnutí Hippies

působilo nejvíce v 60. letech minulého století na území USA. Praktikovalo ideologii  tzv. volné lásky, ta spočívala ve vyjadřování lásky ke všem lidem bez rozdílu a v názoru, že sex se žádným  způsobem neodlišuje od ostatních věcí, které spolu lidé mohou činit. Toto hnutí nemělo prakticky žádné tabu a provozování nezávazného sexu bylo zcela běžnou záležitostí.

Článek pro Vás napsala

kartářka Soňa Vanda, linka "6"

 
Klasická láska

Partnerské vztahy - jak je prožíváme a proč tak často krachují?

 

O některých harmonických partnerských vztazích můžeme říci, že musí být karmické. Takové páry shledáváme osudovým setkáním dvou spřízněných duší, kterým snad napomohly hvězdy k tomu, že se tito tolik blízcí lidé setkali. U jiných párů naopak vnímáme, že jsou jejich vztahy složitější již na počátku vzájemného sbližování. Potkáme-li během svého bytí někoho, koho můžeme považovat za svou spřízněnou duši, je to dar, o který bychom měli co nejlépe pečovat. A přitom spřízněná duše nemusí být ani naším partnerem.

Může to být kdokoliv blízký (z rodiny) nebo nejlepší přítel. Můžeme se ptát, proč nám byl seslán? Jak jsme se k sobě vlastně dostali? Odpověď nám dává karma, kdy nás může stále ještě svazovat závazek z minulého života, kdy máme v tomto životě úkol tento závazek vyrovnat a tato duše nám pomůže se od něj oprostit, nebo jsme něco stále dokola (v jednotlivých inkarnacích) nedokázali splatit a tedy stále někomu něco dlužíme. Často však vůbec nevnímáme, jak je tato duše pro nás důležitá a převáží naše ego. Přitom každý vztah v tomto životě přináší nějakou novou zkušenost a je tak prospěšný pro náš osobní růst. To se týká nejen dobrých vztahů, ale i těch špatných.

V okamžiku, kdy to potřebujeme, nám osud přivede do cesty správnou osobu. Abychom mohli intenzivně vnímat štěstí, musíme se naučit přijímat zklamání. Mnohdy se dlouhé měsíce či roky snažíme o udržení vztahu, u nějž věříme, že je perspektivní. A po celou dobu hledáme chyby všude jinde, jen ne v sobě. A přitom by stačilo tak málo – podívat se hluboko do svého nitra a můžeme objevit odpověď na otázku, proč tento náš vztah vlastně nefunguje. Jakmile problémy vyplavou na povrch, jsou již lépe uchopitelné a řešitelné.

Vždy toužíme po tom, aby nás někdo jiný zachránil, byl nám na blízku nebo nás jen potěšil. Ale nakonec se stejně musíme všichni naučit vstoupit do svého hlubšího já a rozvíjet svou vlastní duševní sílu.

Vaše Alenka Apolenka, linka "8"

Partnerske vztahy


Jak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.